Change Language:


× Close
Feedback FormX

Sorry but your message could not be sent, check all fields or try again later.

Thank you for your message!

Feedback Form

We strive to provide the most valuable information about health and healthcare. Please answer the following questions and help us further improve our website!
This form is absolutely secure and anonymous. We do not request or store your personal data: your IP, email, or name.

Natural Health Source Shop
Ajoute Signets

Èpès jenital Tretman

Èpès jenital

èpès jenital se yon enfeksyon koze pa viris la senp herpes ou VÈS. Gen de kalite VÈS, ak toude ka lakòz èpès jenital. VÈS tip 1 pi souvan enfekte bouch yo ki lakòz maleng konnen kòm ti blesi lafyèv oubyen blesi ki frèt, men tou li ka enfekte zòn nan jenital ak pwodui maleng la. VÈS tip 2 se abityèl kòz èpès jenital yo, men tou li ka enfekte bouch la pandan sèks oral. Yon moun ki gen èpès jenital enfeksyon kapab fasilman pase oswa transmèt viris la bay yon moun ki enfekte pandan sèks.

èpès jenital kapab pwodui maleng (yo rele tou blesi) nan ak toupatou nan zòn nan nan vajen, nan pati gason yo, alantou ouvèti a nan dèyè, ak sou dèyè yo oswa kwis. Okazyonèlman, maleng parèt tou sou lòt pati nan kò a kote gen viris la antre nan po kase.

èpès jenital rete nan selil nève sèten nan kò a pou lavi, e yo ka pwodwi èpès jenital sentòm yo koupe a, epi sou kèk moun nan enfekte. Pa gen okenn fason ou ka geri èpès jenital, ou ka itilize sèlman èpès jenital tretman Pou anpeche oswa trete èpès jenital epidemi.

Kòz Èpès jenital

kòz prensipal èpès jenital la fè sèks ak yon moun ki deja gen èpès jenital epidemi. Sa a èpès jenital epidemi vle di ke VÈS se aktif. se èpès jenital tretman sèvi ak trete sa yo epidemi. Lè aktif, viris la anjeneral lakòz maleng vizib nan zòn nan jenital. maleng yo jete koupe (koule) viris ki ka enfekte lòt moun. Pafwa, sepandan, yon moun ka gen yon epidemi epi pa gen maleng vizib nan tout. Moun yo souvan jwenn èpès jenital pa gen kontak seksyèl ak lòt moun ki pa konnen yo enfekte oswa ki gen epidemi nan èpès san okenn malenng.

Yon moun ki gen èpès jenital tou ka enfekte yon patnè seksyèl pandan sèks oral. se yon viris la gaye Men sèlman raman, si nan tout, lè yo manyen objè, tankou yon chèz twalèt oswa basen cho.

Èpès jenital Sentòm

Malerezman, pifò moun ki gen èpès jenital pa konnen li paske yo pa janm gen nenpòt èpès jenital sentòm yo, oswa yo pa rekonèt nenpòt èpès jenital sentòm yo ka genyen. Lè gen èpès jenital sentòm, yo ka diferan nan chak moun. Pi souvan, lè yo vin tounen yon moun ki enfekte ak èpès jenital la pou premye fwa, sentòm yo ap parèt nan lespas de 10 jou. Sa yo epizòd premye nan sentòm èpès jenital anjeneral dènye de a twa semèn.

Bonè bonè èpès jenital sentòm yon epidemi èpès jenital yo enkli:
  • gratèl oswa boule santi nan zòn nan jenital oswa dèyè.
  • doulè nan janm yo, dèyè, oswa nan zòn jenital.
  • egzeyat nan likid nan vajen an.
  • santi yo presyon nan vant la.
Nan kèk jou, maleng parèt tou pre kote ki gen viris la antre nan kò a, tankou sou bouch la, penis, oswa vajen. Yo menm tou yo ka rive andedan vajen an, epi sou kòl matris la nan fanm yo, oswa ki nan pasaj la urin pou fanm ak gason. Monte desann ti wouj parèt an premye, yo devlope nan ti anpoul, epi yo vin douloure maleng ouvè. Sou plizyè jou, maleng yo vin kroustiyan, epi geri san yo pa kite yon mak. Kèk lòt èpès jenital sentòm ki Pouvwa ale ak Episode an premye nan èpès jenital yo se lafyèv, maltèt , doulè nan misk, oswa difisil pipi douloure, ekoulman nan vajen, ak glann anfle nan zòn nan lenn.

Èpès jenital epidemi

Si w te enfekte lè yo VÈS 1 ak / oswa 2, ou pral pwobableman gen èpès jenital sentòm oswa epidemi èpès jenital de tan zan tan. Apre tretman èpès jenital, viris la fini yo aktif, li vwayaje Lè sa a, nè yo nan fen kolòn vètebral la kote l 'rete pou yon tan. Menm apre maleng yo ale, viris la rete anndan selil yo nè nan yon eta toujou ak kache, ki vle di ke li inaktif.

Nan pifò moun, viris la kapab vin aktif plizyè fwa nan yon ane. Sa rele yon Repetisyon. Men, syantis yo poko konnen poukisa sa rive. Lè li vin aktif ankò, li vwayaje ansanm nè yo nan po a, kote li sokup poukont li pa fè plis viris toupre sit la enfeksyon an trè premye. Ki se kote maleng nouvo anjeneral ap parèt.

Pafwa, viris la kapab vin aktif, men se pa nenpòt ki kòz èpès jenital epidemi ki ka wè. Nan moman sa yo, ti kantite viris la pouvwa ap koule a oubyen tou pre kote enfeksyon an nan premye, nan likid soti nan bouch la, penis, oswa vajen, oswa nan maleng apèn aparan. Ou pa pouvwa avi sa a epi fè paske li souvan pa lakòz okenn doulè oswa santi yo alèz. Menm si ou pa ta ka okouran de epi fè a, ou toujou ka enfekte yon patnè sèks pandan tan sa a.

Apre premye èpès jenital epidemi an, nenpòt lavni èpès jenital epidemi yo toujou grav ak dènye sèlman apeprè yon semèn. Yon moun ki enfekte pouvwa konnen yon èpès jenital epidemi se sou rive nan yon santiman ou santi pikotman oubyen gratèl nan zòn nan jenital, oswa doulè nan bounda yo oswa desann janm lan. Pou kèk moun, sa yo byen bonè èpès jenital sentòm yo ka pati ki pi douloure ak anmèdan nan yon epizòd. Pafwa, se sèlman pikotman a ak gratèl yo prezan epi pa gen maleng vizib devlope, pa gen èpès jenital tretman nesesè. Nan lè lòt, anpoul parèt ki gen anpil pouvwa piti epi apèn aparan, oubyen yo pouvwa kraze nan maleng ki louvri sou kwout epi disparèt.

frekans la ak gravite nan epizòd sa yo frekan yo varye anpil. Pandan ke gen kèk moun ki gen yon sèl oswa de èpès jenital epidemi nan yon lavi, gen lòt pouvwa yo gen plizyè èpès jenital epidemi yon ane. nimewo a ak modèl nan epidemi repete souvan chanje sou tan pou yon moun. Syantis yo pa konnen ki sa ki lakòz viris la bay vin aktif ankò. Malgre ke kèk moun ki gen èpès jenital rapò ki epidemi yo te fè sou yon lòt maladi, estrès , oswa gen yon pm , èpès jenital epidemi souvan yo pa prevwa epi ou pa ka pran èpès jenital pwodui tretman pou anpeche li. Nan kèk ka, epidemi pouvwa dwe konekte nan ekspoze a limyè solèy.

Dyagnostik Èpès jenital

Paske èpès jenital maleng yo pa pouvwa dwe vizib je a toutouni, yon doktè oswa yon lòt travayè swen sante pouvwa bezwen fè tès laboratwa plizyè pou yo eseye pwouve ke nenpòt ki lòt èpès jenital sentòm yo koze pa viris la èpès. Yon moun pouvwa toujou gen èpès jenital, sepandan, menm si tès yo laboratwa pa montre viris la nan kò an.

Yon tès san pa ka montre si yon moun ka enfekte yon lòt moun ak viris la èpès. Yon tès san, sepandan, kapab montre si gen yon moun ki enfekte yo te nan nenpòt tan ak VÈS. Genyen tou nèf tès san ki ka fè konnen si gen yon moun ki te enfekte avèk VÈS 1 ak / oswa 2.

Èpès jenital Tretman

Pandan yon aktif Episode èpès, si Episode nan premye oubyen yon repete, ou ta dwe swiv yon senp kèk èpès jenital etap tretman vitès geri, epi evite pwopaje enfeksyon a lòt kote sou kò a oswa bay lòt moun:
  • Kenbe zòn lan pwòp e sèch enfekte Pou anpeche lòt enfeksyon nan devlope.
  • Eseye evite manyen maleng yo.
  • Lave men w aprè kontak avèk maleng yo.
  • Evite kontak seksyèl soti nan tan premye a ou santi nenpòt èpès jenital sentòm jiskaske maleng yo geri nèt, se sa ki, gen jon a tonbe sou nouvo e li gen po fòme kote ki fè mal la te.

Èpès jenital Fi

Anjeneral, èpès jenital enfeksyon pa lakòz pwoblèm prensipal nan granmoun sante. Nan kèk moun ki gen sistèm iminitè pa travay byen, èpès jenital epizòd ka dire yon bon bout tan yo epi yo dwe trè grav. (Sistèm iminitè kò a batay koupe anvayisè etranje yo tankou viris.)

Si yon fanm gen Episode premye li nan èpès jenital pandan li ki ansent, li ka pase viris la bay timoun ki poko fèt li yo ak pouvwa delivre yon ti bebe twò bonè. Mwatye nan ti bebe sa yo ki enfekte ak èpès swa mouri oubyen soufri domaj nan nè yo. Yon tibebe ki fèt ak èpès kapab devlope pwoblèm grav ki pouvwa afekte sèvo a, po a, oswa je yo. Si ti bebe ki fèt ak èpès yo geri imedyatman ak èpès jenital tretman, chans pou yo te sante yo ogmante. Se poutèt sa, si ou ansent epi ki enfekte ak èpès jenital, ou ta dwe rete an kontak sere avèk doktè ou anvan, pandan, ak apre ti bebe w la fèt.

Si yon fanm ansent gen yon èpès jenital epidemi e se pa youn nan premye, risk tibebe l la vin enfekte pandan akouchman trè ba.

Si yon fanm ki gen yon epidemi pandan tranche ak akouchman e gen èpès blesi a oubyen tou pre nan kanal nesans la, doktè a pral fè yon seksyon Sezaryèn pwoteje tibebe an. Pifò fanm ki gen èpès jenital, sepandan, pa gen siy enfeksyon aktif ak viris la pandan tan sa a, epi li kapab gen yon akouchman nòmal.

Èpès jenital Tretman

Si ou gen siy bonè nan yon èpès jenital epidemi oubyen blesi ki vizib, ou pa ta dwe gen sèks oswa sèks sousad jiskaske tretman konplè èpès jenital lè siy yo ale ak / oswa maleng yo te geri nèt. Ant epidemi, sèvi ak kapòt pandan kouche seksyèl pouvwa ofri kèk pwoteksyon kont viris la.

Sensèman,
Web ou doc